Qasja e shkollave

Përfshin ndërtesat, mjediset dhe mjediset shkollore. Për shembull, krijimi i një mjedisi të shëndetshëm fizik mund të përfshijë bërjen e terrenit shkollor më tërheqës për rekreacion dhe aktivitet fizik.

Lidhet me cilësinë e marrëdhënieve ndërmjet dhe midis anëtarëve të komunitetit shkollor, p.sh., midis studentëve dhe studentëve dhe stafit të shkollës. Mjedisi shoqëror ndikohet nga marrëdhëniet me prindërit dhe komunitetin më të gjerë.

Mund të promovohen përmes kurrikulës, të tilla si përmes edukimit shëndetësor shkollor dhe përmes aktiviteteve që zhvillojnë njohuri dhe aftësi të cilat u mundësojnë studentëve të ndërtojnë aftësi dhe të ndërmarrin veprime në lidhje me shëndetin, mirëqenien dhe arritjet arsimore.

Janë lidhje midis shkollës dhe familjeve të nxënësve dhe shkollës dhe grupeve / individëve kryesorë në komunitetin përreth. Konsultimi dhe bashkëpunimi me palët e interesuara të komunitetit do të mbështesin përpjekjet shkollore për promovimin e shëndetit dhe do të mbështesin komunitetin shkollor në veprimet e tyre për promovimin e shëndetit.

Janë shërbimet shëndetësore lokale ose rajonale të shëndetit ose shërbimet e lidhura me shkollën që janë përgjegjëse për kujdesin shëndetësor të studentëve dhe promovimin e shëndetit duke ofruar shërbime të drejtpërdrejta të studentëve. Kjo përfshin studentët me nevoja të veçanta. Punonjësit e shërbimit shëndetësor mund të punojnë me mësuesit për çështje specifike, p.sh., higjena dhe edukimi seksual.

sqAlbanian